hold all the aces (cards)

držati sve karte (adute) u rukama

– biti u dobroj poziciji, biti u prednosti pred drugima