18.4.2019.

to exert – provesti, provoditi

to instil confidence – usaditi pouzdanje