No pain, no gain. / No gain without pain.

(poslovica) “Bez muke nema nauke.”

Player: I can’t do any more push-ups. My muscles hurt.

Coach: No pain, no gain. Come on, everybody! Run one more lap! No pain, no gain!