good offices

-dobre usluge: nastojanje treće države, ili grupe država, da se savjetima i nagovaranjima upućenima jednoj, drugoj ili obim stranama u sporu dovede do izravnih pregovora, da se pospješe pregovori koji su već u tijeku, ili da se obnove  prekinuti pregovori. Dobre su usluge, dakle, sredstvo i način mirnog rješavanja sporova. I dobre usluge razlikuju se od posredovanja – medijacije, i to po tome što se njima nastoje samo započeti, pospješiti ili nastaviti pregovori – ali (i u tome je razlika prema posredovanju) bez sudjelovanja treće države, one koja pruža dobre usluge u samim pregovorima.